Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

Відпустки

Головне меню

Терміни та порядок надання відпусток жінкам, які мають дітей

У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами відповідно до ст. 180 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на цьому підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) згідно ст. 181 КЗпП України надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку.Жінкам, які всиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старших за три роки, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі всиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про всиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.Жінкам, які всиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу.Відповідно до ст. 182-1 КЗпП України жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу.Згідно ст. 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом. Отже, під час відпусток у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною за жінками зберігаться місце роботи.Відповідно до ст. 10 Закону України «Про відпустки» щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда.Також за бажанням працівника в зручний для нього час щорічні відпустки надаються: жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда.До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 6 цього Закону), відповідно до ст. 9 Закону України «Про відпустки» зараховуються:

  - час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка, тобто жінкам, які працюють на умовах неповного рпобочого часу, зараховується час їх роботи для надання відпустки;

  - час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Отже, відпустка по вагітності та пологах включається до стажу, що дає право на щорічну відпустку, а відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) – не включається.


12 правил складання графіка відпусток

Серед локальних актів, що розробляють у навчальних закладах, графік відпусток посідає особливе місце. Необхідність розроблення цього локального акта прямо передбачено законодавством: відповідно до частини десятої статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (із змінами, далі — Закон про відпустки) та статті 79 Кодексу законів про працю України (КЗпП) черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводяться до відома всіх працівників.

Складаючи графік відпусток, керівники навчальних закладів мають обов’язково урахувати законодавчі норми. Адже за порушення трудових прав працівників, посадові особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності на підставі статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (у вигляді штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Для того щоб правильно скласти графік відпусток, радимо дотримати 12 важливих правил.

ПРАВИЛО 1. Розпочинайте розроблення графіка відпусток у грудні

Графік відпусток — локальний нормативний акт навчального закладу, який визначає черговість надання оплачуваних відпусток у календарному році. Графік містить відомості про розподіл часу відпусток між працівниками навчального закладу

Відповідно до пункту 27 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455, графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік. Тому радимо вам спланувати роботу таким чином, щоб завершити її до кінця поточного року, врахувавши побажання працівників та особливості навчально-виховного процесу.

ПРАВИЛО 2. Залучайте до розроблення графіка відпусток керівників структурних підрозділів

Найбільш оптимальною на сьогодні можна вважати схему, за якої керівники структурних підрозділів, зокрема заступники директора з навчально-виховної, господарської роботи складають графіки відпусток працівників підрозділів, на основі яких розробляється зведений графік відпусток працівників навчального закладу (саме він і буде документом, передбаченим частиною десятою ст. 10 Закону про відпустки та частиною четвертою ст. 79 КЗпП].

Безумовно, аби керівники підрозділів мали змогу врахувати при розробленні графіків усі вимоги законодавства, керівники навчальних закладів мають надати їм необхідну інформацію: про дати робочих років працівників, збільшення тривалості відпусток певним працівникам, право на отримання відпустки у зручний час, право на додаткові відпустки тощо.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Терміни початку відпусток працівників визначаються з урахуванням дати початку відповідного робочого року (відпустка надається за робочий рік, який відлічується з дати укладання трудового договору) та стажу роботи, що дає право на відпустку (ст. 82 КЗпП, ст. 9 Закону про відпустки).


Побажання працівників щодо термінів відпусток можуть бути оформлені у вигляді заяв або вказані у опитувальних листах.

Відповідно до статті 10 Закону про відпустки керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

ПРАВИЛО 3. Включайте до графіка відпусток усіх працівників навчального закладу, у т. ч. сумісників

Відповідно до статті 2 Закону про відпустки та статті 74 КЗпП право на відпустки мають громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні та перебувають у трудових відносинах з підприємствами незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Отже, до проекту графіка ви маєте включити всіх працівників, які працюють у вашому навчальному закладі.

При складанні графіка звертайте увагу на те, аби періоди відпусток ваших заступників не збігалися. Не забувайте, що у період відпусток у навчальному закладі має бути працівник, наділений правом підпису фінансових документів.

Сумісники мають право на отримання відпусток нарівні з іншими працівниками, тож сумісників також необхідно включати до графіка відпусток. Не забувайте, що відпустки повної тривалості сумісникам за їх бажанням надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві одночасно з відпусткою за основним місцем роботи (частина сьома ст. 10 Закону про відпустки).

Право на відпустки мають лише працівники навчального закладу, — ті, хто працює на умовах трудового договору. Особи, які надають платні освітні послуги (що є цивільно-правовими договорами, укладення яких регулюється нормами цивільного, а не трудового законодавства), права не відпустку не мають, отже їх не включають до графіка.

ПРАВИЛО 4. Починайте планування з відпусток працівникам, які мають право на отримання відпустки у зручний час

На отримання відпустки у зручний час мають право:

• особи віком до 18 років (ст. 10 Закону про відпустки); інваліди (ст. 10 Закону про відпустки);

• жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї (ст. 10 Закону про відпустки);

• жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда (до 18 років) (ст. 10 Закону про відпустки); одинокі матері (батьки), які виховують дитину без батька (матері);

• опікуни, піклувальники або інші самотні особи, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків (ст. 10 Закону про відпустки);

• дружини (чоловіки) військовослужбовців (ст. 10 Закону про відпустки);

• ветерани праці та особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (ст. 10 Закону про відпустки);

• ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХІІ (ст. 10 Закону про відпустки);

• батьки — вихователі дитячих будинків сімейного типу (ст. 10 Закону про відпустки);

• Почесні донори України (частина перша ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 № 239/95-ВР);

• особи, яких віднесено до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (ст. 20, 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ; далі — Закон № 796);

• один з батьків дитини-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, або особа, яка їх замінює (п. 3 частини третьої ст. 30 Закону № 796);

• жертви нацистських переслідувань (Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 р. № 1584-ІІІ);

• діти війни (ст. 5 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18 листопада 2004 р. № 2195-ІУ).

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

Працівникам художньо-постановочної частини і творчим працівникам театрів щорічні відпустки повної тривалості надаються у літній період у кінці театрального сезону незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час можуть надаватись і в інших випадках, передбачених колективним або трудовим договором.

ПРАВИЛО 5. Включайте до графіка відпусток не лише щорічні, а й інші оплачувані відпустки, що надаються протягом календарного року

Згідно із Законом про відпустки роботодавець має спланувати лише надання щорічних (основної та додаткових) відпусток. Нагадаємо, що до щорічних додаткових відпусток належать:

• додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону про відпустки);

• додаткова відпустка за особливий характер праці (наприклад, за ненормований робочий день, ст. 8 Закону про відпустки);

• інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (наприклад, додаткова відпустка державним службовцям).

Утім, оскільки графік відпусток — це насамперед інструмент планування стабільної роботи навчального закладу, до графіка варто включити й додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, додаткові відпустки, що надаються особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (наприклад, передбачені п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону № 796).

Відповідно до статті 19 Закону про відпустки жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.


Для визначення права на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, скористайтеся відомостями з особових справ.

ПРАВИЛО 6. Ураховуйте, що деякі працівники мають право на відпустку більшої тривалості, зокрема, працівники з інвалідністю і неповнолітні

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Відповідно до статті 6 Закону про відпустки керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Складаючи графік відпусток, необхідно врахувати, що:

• інвалідам І і II груп слід надавати щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів;

• особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

ПРАВИЛО 7. Передбачайте у графіку надання працівникам днів відпустки, невикористаних у поточному році

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці (частина п’ята ст. 11 Закону про відпустки).

Якщо протягом відповідного року працівник з певних причин не використав щорічну відпустку (або її частину) чи додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, він має право на її отримання у наступному році (роках) або на компенсацію при звільненні.

Щоб не порушувати вимоги статті 11 Закону про відпустки та не накопичувати дні невикористаних відпусток, передбачайте їх надання при складанні графіка відпусток.

ПРАВИЛО 8. Діліть відпустки правильно

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів (частина перша ст. 12 Закону про відпустки). Побажання працівника щодо поділу відпустки доцільно врахувати саме при складанні графіка.

Звертаємо увагу, що поділ відпустки — це право роботодавця, але не його обов’язок. Більше того, затверджений графік відпусток є локальним актом навчального закладу, обов’язковим для виконання сторонами трудового договору. Якщо на етапі складання графіка працівник висловив побажання про поділ відпустки, що зафіксовано у графіку, а влітку попросив про відпустку повної тривалості, керівник навчального закладу має цілком законні підстави відмовити у задоволенні прохання.

ПРАВИЛО 9. Ураховуйте правила приєднання додаткових відпусток до основної

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї (частина друга ст. 10 Закону про відпустки).

Якщо працівник бажає використати щорічну основну і додаткову (додаткові) відпустки окремо, сплануйте їх так, аби вони були використані до закінчення робочого року.

ПРАВИЛО 10. Погоджуйте графік відпусток з профспілковим комітетом чи іншим представницьким органом трудового колективу

Складений графік погоджується з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а за його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (частина 10 ст. 10 Закону про відпустки, частина четверта ст. 79 КЗпП). Не забувайте, що за відсутності профспілки у навчальному закладі обов’язково має бути інший представницький орган трудового колективу. Це передбачено багатьма нормами трудового законодавства.

ПРАВИЛО 11. Затверджуйте графік відпусток

Графік відпусток має бути обов’язково затверджений (частина десята ст. 10 Закону про відпустки). Гриф затвердження оформлюють відповідно до ДСТУ 4163-2003. Так, згідно з пунктом 5.17 ДСТУ 4163-2003 гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису, ініціалу(-ів) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження.


Приклад оформлення грифу затвердження

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор загальноосвітнього навчального закладу № 1000

Добродій К. М. Добродій 

26.12.2011


Гриф затвердження розміщують у правому верхньому куті першого аркуша документа. Датою графіка відпусток є дата його затвердження.

ПРАВИЛО 12. Доводьте затверджений графік відпусток до відома всіх працівників навчального закладу

Затверджений графік необхідно довести до відома всіх працівників навчального закладу (частина десята ст. 10 Закону про відпустки). На практиці це реалізують за допомогою підписів працівників у спеціальній графі графіка відпусток.

Замість післямови, або За якою формою складати графік відпусток

На сьогодні не розроблено типову чи уніфіковану форму графіка відпусток. Тому кожен навчальний заклад має право розробити свою форму графіка відпусток. Пропонуємо скористатися формою графіка відпусток, наведеною у додатку. Безумовно, за потреби таку форму можна розширити. Наприклад, у графіку можуть бути як графи для інформації про запланований період відпустки, так і графа, в якій буде вказано фактичні дату її використання.

Щодо періоду надання відпустки, зверніть увагу на таке. При плануванні відпусток можна вказувати у графіку конкретні дати їх початку. Утім, найчастіше графіком визначають місяць початку відпустки або місяць початку відпустки і місяць її закінчення.

Принагідно нагадаємо, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і керівником навчального закладу, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Якщо працівник звернеться до керівника навчального закладу з проханням надати відпустку в інший ніж передбачено затвердженим графіком строк, керівник має право йому відмовити. Без згоди керівника навчального закладу працівнику не може бути надано відпустку поза межами, обумовленими графіком.


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VІІІ (із змінами і доповненнями)

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х (із змінами і доповненнями)

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ (із змінами і доповненнями)

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІ1 (із змінами)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (із змінами)

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-ХІV (із змінами)

Національний стандарт України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003), затверджено та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 55

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. № 346 (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27 серпня 2010 р. № 778

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України» від 20 грудня 1993 р. № 455 (із змінами)

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102 (із змінами)


За матеріалами: ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ № 12/2011


03.06.2014

Актуальний коментар щодо поділу щорічної відпустки  педагогічних працівників

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом України «Про відпустки», Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України. Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з установами і навчальними закладами, органами управління, підприємствами і організаціями галузі освіти незалежно від форм власності. Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про відпустки», пункту 4 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 14.04.1997 №346, щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому ця частина відпустки необов’язково повинна бути першою її частиною.Згідно зі ст.8 Конвенції Міжнародної організації праці №132 «Про оплачувані відпустки», ратифікованої Україною Законом від 29.05.2001 №2481-III, розбивка щорічної оплачуваної відпустки на частини може бути дозволена компетентним органом або іншим відповідним органом у кожній країні. Якщо інше не передбачено в угоді, яка стосується роботодавця і зацікавленої особи, що працює за наймом, і за умови, що тривалість роботи такої особи дає їй право на це, одна з таких частин відпустки складається принаймні з двох безперервних робочих тижнів.     Згідно листа Міністерства соціальної політики України від 05.07.2013 №290/13/116-13 «Щодо поділу відпусток на частини» основна безперервна частина відпустки тривалістю не менше 14 календарних днів є однією з частин щорічної відпустки, яку може бути надано працівнику на його прохання. При цьому ця частина відпустки не обов’язково повинна бути першою, другою чи іншою її частиною.Нормою статті 12 Закону України «Про відпустки» передбачено можливість поділу щорічної відпустки на частини, а не обов’язок роботодавця поділити її на частини, як того бажає працівник. З метою недопущення втрат робочого часу роботодавець може й не погодитися поділити відпустку так, як того бажає працівник, також може запропонувати свої умови поділу щорічної відпустки або не поділити її взагалі. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Не буде також порушенням, якщо працівник використає частину щорічної відпустки в наступному робочому році у терміни, визначені Законом України «Про відпустки». Норма щодо поділу відпустки на частини поширюється лише на щорічну основну відпустку та щорічні додаткові відпустки.З метою уникнення заборгованості щодо виплати педагогічним працівникам передбаченої п.1. ст. 57 Закону України «Про освіту»  допомоги на оздоровлення у  розмірі  місячного  посадового  окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки, а також відпускних влітку 2014 року через відсутність в районному бюджеті необхідного на ці потреби фінансового ресурсу у повному обсязі , на нараді керівників навчальних закладів, яка відбулася 21 травня 2014 року на базі Шполянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - ліцей», до директорів ЗНЗ, ПНЗ звернулися начальник фінансового управління В.М.Пустовіт, начальник відділу освіти П.Є.Вербівський з проханням запропонувати педагогічним працівникам добровільний поділ щорічної відпустки на дві частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, та з розумінням поставитися до проблеми недофінансування галузі.На виконання листа Департаменту фінансів Черкаської облдержадміністрації від 29.05.2014 №02-02-13/1189 про  аналіз ситуації  щодо своєчасного та повного обсягу виплати відпускних і коштів на оздоровлення педагогічних працівників, згідно якого здійснюється щотижневе інформування Міністерства фінансів  України про стан фінансування, відділ освіти спільно з фінансовим управлінням тримає на неухильному контролі  вищевказану ситуацію. За усною інформацією директорів загальноосвітніх навчальних закладів переважна більшість педагогічних працівників дали добровільну згоду на поділ щорічної відпустки. Звернень про тиск  з боку адміністрацій навчальних закладів та порушень прав педагогів у відділі освіти станом на 03.06.2014 року не зареєстровано. Упродовж червня - липня  поточного року виплати відпускних і коштів на оздоровлення педагогічним працівникам будуть здійснені у повному обсязі.

Усе, що слід знати про відпустки,- за посиланням

http://osvita.ua/school/manage/cadre/2312/