Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться... Насолоджуйтесь життям...Живіть так, щоб вам ніхто не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. О.А.Захаренко
Відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Шполянської районної державної адміністрації

2014

Головне меню

Рекомендації  РАЙОННОЇ СЕРПНЕВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ОСВІТЯН ШПОЛЯНЩИНИ від 28 серпня 2014 року

Освітня система району протягом 2013-2014 н. р. продемонструвала свою працездатність. Результати роботи навчальних закладів у цілому відповідають потребам соціуму і вимогам держави. З метою подальшого вдосконалення і підвищення ефективності освітнього процесу в районі вважаємо доцільним:

        1. У системі виховної роботи навчальних закладів провести цикл Уроків громадянськості, лейтмотивом яких має стати патріотизм як любов до України, самовідданість її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави, усвідомлення учнями того факту, що держава і громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти нашої країни.

2. Посилити національно-патріотичний характер виховання на основі використання кращих традицій і звичаїв українського народу, забезпечення участі учнів у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі „Сокіл” („Джура”), фізкультурно-оздоровчому патріотичному комплексі школярів України  “Козацький гарт”  тощо.

3. Активізувати роботу щодо  роз'яснення учням ідейної суті державних символів і правил їх використання, ритуалів, традицій; виховувати почуття поваги до них, формувати стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті та під час урочистих і офіційних заходів.

4. З метою підвищення якості превентивного виховання учнів активізувати співпрацю з органами державної влади та громадськими  організаціями щодо профілактики правопорушень, формування просоціальної поведінки у школярів.

5. Розвивати громадсько-активний аспект діяльності навчального закладу, за умов якого сім’я вихованця, як найважливіший соціальний замовник освітніх послуг, відчуватиме свою визначальну роль у справах учнівського та педагогічного колективів.

6. Вжити заходів щодо  збереження та примноження кращих традицій вітчизняної гуманітарної освіти. Посилити контроль за станом викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу.

7. Забезпечити обов’язкове проходження вчителями-викладачами  предмету «Захист Вітчизни» курсової підготовки.

8. Забезпечити якісне викладання предмету «Захист Вітчизни»  із розрахунку  1,5  годинина тиждень.

9. Вивчити можливість щодо введення додатково 0,5 посади керівника гуртка військо-патріотичного та спортивного напряму у  навчальних закладах  І-ІІІ ступенів.

10. Продовжити упровадження ідей творчої спадщини О. А. Захаренка та гуманістичних ідей  його Педагогіки добротворення.

11. У рамках виховних систем навчальних закладів забезпечити умови для поєднання інтересів особистості, суспільства та держави.

12. Запобігати проявам можливих випадків дискримінації, утисків, різних форм насильства у місцевих громадах щодо внутрішніх переселенців, а також стосовно їхніх дітей.

13. З метою розв’язання соціально-педагогічних та психологічних проблем в учнівському середовищі запровадити у навчальних закладах усіх типів “Години психолога”,  а також факультативні курси, що орієнтовані на підсилення психологічної стресостійкості дітей та учнівської молоді та формування у них навичок безпечної і відповідальної поведінки;  мінімізацію негативних наслідків конфліктних подій, формування адекватних уявлень про соціально-політичні події в країні, розвиток спроможності орієнтуватись у соціокультурних реаліях.

14. Оптимізувати зміст і форми соціально-педагогічної та правової просвіти педагогічних працівників і батьків учнів, систематично інформувати їх щодо можливостей і шляхів звернення по допомогу до органів державної влади, соціальних служб, громадських організацій; про телефони «гарячих ліній» тощо.

15. Забезпечити реалізацію державних нормативно-правових документів з питань розвитку обдарованих і здібних дітей та учнівської молоді.

16. Здійснювати психолого-педагогічну підтримку обдарованих учнів. Поповнювати  банк даних обдарованих дітей, їх  портфоліо. Активізувати діяльність  наукових шкільних товариств, літніх шкіл.

17.  Активно впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні технології, використовувати матеріали освітніх порталів, соціальних мереж, сприяти створенню шкільних локальних мереж.

18. Налагодити співпрацю з науковцями вищих навчальних закладів.  Надавати якісну підготовку учням до зовнішнього незалежного оцінювання через систему курсів за вибором, факультативів.

19. У навчально-виховному процесістворювати атмосферу творчого пошуку, проблемні нестандартні ситуації;розвивати вміння робити власні висновки, співпрацюватив ролях експерта, рецензента та опонента.

20.  Створити належні матеріально-технічні умови, які забезпечують можливість для безперешкодного доступу дітей з вадами фізичного та психічного розвитку до будівель і приміщеннь освітньої установи та організації їх перебування і навчання у цьому закладі.

21. Забезпечити комплексний психолого-педагогічний супровід дитини з обмеженими можливостями здоров'я протягом усього періоду його навчання.

22. Сприяти створенню корекційно-розвивального, предметно-просторового та соціального середовища для стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб.

23. Створити умови для розвитку у дошкільних навчальних закладах оптимального навчального середовища, відповідно до можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, зокрема забезпечити відповідними навчально-розвивальними виданнями, іграшками, іграми, комп’ютерною технікою, аудіо-відео апаратурою, індивідуальними засобами навчання, необхідними дидактичними засобами.

24. Сприяти організації соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, спрямованої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.

25. Узагальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах облаштувати тематичні методичні стендиз питань інклюзії.

26. Створювати умови для формування життєвої компетентності у дітей з особливими освітніми потребами як умови їх соціальної інтеграції.

27. Забезпечити соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами шляхом залучення їх до гурткової роботи, позакласних та позашкільних заходів.

28. Запровадити системну консультативну психолого-педагогічну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку.

29. Висвітлювати у засобах масової інформації питання інклюзивного навчання з метою формування нової філософії суспільства щодо гуманного ставлення до дітей з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю.

30. Налагоджувати партнерську взаємодію з громадськими організаціями та батьківською спільнотою з питань підтримки та допомоги щодо впровадження та розвитку інклюзивної моделі навчання у закладах освіти.

31. Спрямувати зусилля педагогів дошкільної ланки освіти на формування всебічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

32. Сприяти фізичному, психічному, розумовому й соціальному розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

33. Забезпечити реалізацію принципу наступності в розвитку, навчанні та вихованні дітей як цілісних особистостей у дошкільній і початковій ланках освіти.

34. Навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах НВК здійснювати за чинними програмами, рекомендованими МОН України:

- «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. екер. Богуш А. М.);

- «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.);

- «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. екер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.);

- «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.);

- «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.);

- «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.);

- «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.), іздвохчастин,одна з яких - окрема програма для дітей раннього віку;

- «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, щопрацюють за вальдорфською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).

35. Забезпечити умови щодо формування безпечної поведінки дітей у різних життєвих та надзвичайних ситуаціях.

36. Забезпечитистворенняумов для формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів.

37. Сприяти збереженню, розширенню та підтримці мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності.

38. Створити належні умови навчання і виховання учнів початкової школи відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

39. Спрямовувати навчально-виховний процес на формування компетентної, морально здорової, з активною громадянською позицією особистості молодшого школяра.

40. Популяризувати кращий досвід забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;  реалізації  особистісно орієнтованого  підходу в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

41. Продовжувати модернізацію предметно-ігрового середовища (кімнат для відпочинку та приміщень для організації рухливих ігор) та навчально-матеріальної бази початкової школи.

42.  Забезпечити повноцінність початкової загальної освіти шляхом реалізації інваріантної і варіативної складових навчального плану.

43. Моделювати навчально-виховний процес з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України та забезпеченням оптимального рухового режиму учнів початкових класів.

44. Поліпшити роботу вчителів природничо-математичного циклу щодо використання інноваційних технологій навчання.

45. Систематично здійснювати моніторинг якості знань з природничо-математичних дисциплін та аналізувати отримані результати.

46. Покращувати матеріально-технічне забезпечення викладання предметів природничо-математичного циклу.

47. З метою розвитку краєзнавчих компетенцій та виховання патріотизму серед учнівської молоді, віднайти можливості для запровадження курсу «Рідний край. Черкащина» у 5, 8, 9 класах.

48. Оптимізувати профорієнтаційну роботу, орієнтувати учнів на професії, базою для яких є природничо-математичні знання, які вкрай необхідні сучасній українській економіці.

49. Вивчити й проаналізувати стан використання педагогічними працівниками потенційних можливостей Черкаського освітянського порталу (сайту Черкаського ОІПОПП) для розвитку власної професійної компетентності.

50. Проаналізувати контент та потенційні можливості веб-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів району за критеріями можливості  опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об’єднань.

51. Продовжити активно впроваджувати сучасні інтерактивні технології дистанційного навчання у систему підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, зокрема – для організації ефективної самоосвіти в умовах динаміки розвитку та впровадження дистанційних технологій освіти.

52. Забезпечувати випереджувальний характер підвищення рівня компетентності педагогічних працівників відповідно до викликів інформаційного суспільства.

53. Активізувати упровадження в навчально-виховний процес виховних технологій, що сприяють формуванню здоров’язбережувальних компетентностей дітей та учнівської молоді.

54. Забезпечити  якісне викладання предметів галузевої складової «Здоров’я та фізична культура» та їх наступність з початковою та дошкільною освітою, дотримання  правил безпеки під час навчально-виховного процесу.

         55. Забезпечити створення ефективної системи роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності контролю за реальним станом здоров’я дітей.

56. Забезпечувати диференційований підхід до учнів в організації навчально-виховного процесу з урахуванням їх вікових, психофізіологічних, індивідуальних особливостей.

57. Розширювати руховий досвід дитини, формувати практичні навички для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

58. Компетентно  впроваджувати методики використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у ході моніторингових досліджень.

59. Використовувати результатимоніторингових досліджень як інструментпідвищення якості системи освіти на рівні навчального закладу, району, регіону через відкритейпрозоре громадсько-державне управління освітою.

60. Залучати до проведення й аналізу результатів моніторингових досліджень представників громадянського суспільства з метою об’єктивності оцінювання якості освіти.

61. Запобігати використанню результатів моніторингу як інструменту  адміністративного тиску на вчителів: ці результати мають слугувати внутрішній самооцінці й прийняттю управлінських рішень на їх основі, бути орієнтиром для створення й розповсюдження успішного педагогічного досвіду.

62. Ввести до змісту методичної роботи розгляд питань щодо критеріально-рівневого підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до державних стандартів початкової, основної та старшої школи.

63. Здійснюватирозроблення та впровадження коригувальних програм за результатами контролю, моніторингових досліджень, а також забезпечувати систематичну перевірку якості їх реалізації.

64. Продовжувати апробацію  Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області; забезпечити продуктивну взаємодію всіх учасників означеного процесу.

65. Забезпечити функціонування та динамічний розвиток регіональногонауково-методичного простору, активно впроваджувати в систему науково-методичної роботи авторські майстерні, майстер-класи, тренінги, проекти.

66. Створити умови для підвищення кваліфікації  керівників та педагогічних працівників за індивідуальними освітньо-професійними програмами професійного розвитку і саморозвитку.

67. Забезпечити належне управлінсько-методичне супроводження навчально-виховної та самоосвітньої діяльності педагогічних працівників з метою розвитку їхніх професійних компетентностей у міжатестаційний період.

68. Удосконалювати зміст науково-методичної роботи, забезпечувати її національну спрямованість відповідно до економічних, політичних, соціокультурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи.

69. Активізувати залучення педагогічних працівників району  до  діяльності обласних, районних творчих об’єднань педагогів у дослідженні актуальних психолого-педагогічних проблем, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності.


20.08.2014

Опрацьовуємо рекомендації обласної серпневої конференції

27 серпня 2014 року науково-педагогічна громада  Черкаської області збереться на традиційний щорічний серпневий захід, що стане підсумком плідної роботи педагогів у 2013/2014 навчальному році. У контексті нових викликів, що постали перед науково-педагогічною громадою України, й зокрема - Черкаської області, обласна серпнева конференція освітян Черкащини рекомендує з метою підвищення ефективності суспільного й особистого розвитку кожного учня як громадянина- патріота України:

1. У системі виховної роботи навчальних закладів провести цикл Уроків громадянськості, лейтмотивом яких має стати патріотизм як любов до України, самовідданість її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави, усвідомлення учнями того факту, що держава і громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти нашої країни.

2. Посилити національно-патріотичний характер виховання на основі використання кращих традицій і звичаїв українського народу, забезпечення участі учнів у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі „Сокіл” („Джура”), фізкультурно-оздоровчому патріотичному комплексі школярів України  “Козацький гарт”  тощо.

3. Активізувати роботу щодо  роз'яснення учням ідейної суті державних символів і правил їх використання, ритуалів, традицій; виховувати почуття поваги до них, формувати стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті та під час урочистих і офіційних заходів.

4. З метою підвищення якості превентивного виховання учнів активізувати співпрацю з органами державної влади та громадськими  організаціями щодо профілактики правопорушень, формування просоціальної поведінки у школярів.

5. Розвивати громадсько-активний аспект діяльності навчального закладу, за умов якого сім’я вихованця, як найважливіший соціальний замовник освітніх послуг, відчуватиме свою визначальну роль у справах учнівського та педагогічного колективів.

6. Вжити заходів щодо  збереження та примноження кращих традицій вітчизняної гуманітарної освіти. Посилити контроль за станом викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу.

7. Висвітлювати роль медіаосвіти як важливого чинника підготовки зростаючої особистості до життя у сучасному суспільстві.

8. Спільно з військовими комісаріатами провести 3-денні навчально-методичні збори, а також спланувати щомісячні одноденні навчально-методичні заняття з викладачами предмета «Захист Вітчизни»;

9. Забезпечити обов’язкове проходження вчителями-викладачами  предмету «Захист Вітчизни» курсової підготовки.

10. Забезпечити якісне викладання предмету «Захист Вітчизни»  із розрахунку 2 години на тиждень (у класах з військово-спортивним профільним навчанням) та  1,5  годинина тиждень (у класах всіх інших напрямів).

11. Вивчити можливість щодо введення додатково 0,5 посади керівника гуртка військо-патріотичного та спортивного напряму у  навчальних закладах  І-ІІІ ступенів.

12. Продовжити упровадження ідей творчої спадщини О. А. Захаренка та гуманістичних ідей  його Педагогіки добротворення.

 13. У рамках виховних систем навчальних закладів забезпечити умови для поєднання інтересів особистості, суспільства та держави.

Читати  всі рекомендації тут